สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์

การลงทุนในพื้นที่ยุทธศาสตร์อีอีซี ธนาคารกรุงไทยถือเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านนี้เป็นอย่างมาก โดยมุ่งชี้โอกาสและสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยให้เดินเคียงข้างนักลงทุนรายใหญ่เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูล Consumer Insight ดี ๆ จากรายงานเจาะเทรนด์โลก 2023 โดย TCDC มาสรุปให้ฟังกัน เพื่อให้เจ้าของธุรกิจและนักการตลาดได้รู้ว่าผู้บริโภคกลุ่มสูงวัย Baby Boomer รู้สึกและต้องการให้ธุรกิจหรือแบรนด์มาเติมเต็มในส่วนไหนบ้าง

สนับสนุนผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด รวมถึงคู่ค้า ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจต่อยอด หรือ Supply Chain

ก้าวทัน 3 เทรนด์โลกแห่งอนาคต “เทคโนโลยีดิจิทัล ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม” ด้วยมาตรการทางการเงิน สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจ สินเชื่อฟื้นฟูระยะที่ 3 วงเงินสินเชื่อเพื่อการปรับตัว

สนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกันให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

สำหรับผู้ประกอบการ SME เข้าเงื่อนไขการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมคลอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การลดก๊าซเรือนกระจก และการลดของเสีย

สินเชื่อรักกันยาวๆ ตัวช่วยธุรกิจที่ต้องการนำเงินทุนไปหมุนเวียนในกิจการ หรือขยายกิจการ