สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์

การให้ความรู้ด้านการเงินโดย วิทยากรธนาคารกรุงไทย เรื่อง “รูปแบบการค้ำประกันทุกประเภท ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วิธีการ เงื่อนไข กรอบระยะเวลา ข้อเสนอแนะ ข้อควรระวัง”

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากการแปรรูป พืช ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์

3 เรื่องที่ SME ต้องเตรียมพร้อม จัดการข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อทำการตลาดผ่าน Social Commerce

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินลงทุนเพื่อ สร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง หุ่นยนต์ พร้อมระบบงาน และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบอัตโนมัติ

สินเชื่อธุรกิจที่ให้ผ่อนนาน 10 ปี และสูงสุด 20 ปี สำหรับอาคารพาณิชย์