สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์

สนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกันให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

ธนาคารกรุงไทยสานต่อนโยบายเคียงข้างผู้ประกอบการ ผลักดัน 2 มาตรการช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุน SME ให้เดินหน้าธุรกิจได้อีกครั้ง

สมาคมธนาคารไทยร่วมมือกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือ และสมาคมโรงแรมไทย จัดบรรยายมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและพักทรัพย์ พักหนี้ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564