สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์

สินเชื่อธุรกิจที่ให้ผ่อนนาน 10 ปี และสูงสุด 20 ปี สำหรับอาคารพาณิชย์

สนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกันให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้