หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์

สำหรับผู้ประกอบการ SME เข้าเงื่อนไขการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมคลอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การลดก๊าซเรือนกระจก และการลดของเสีย

ทำความรู้จัก BCG Economy Model กันให้มากขึ้น รวมถึงแนวทางสำหรับผู้ประกอบการ SMEs จะแสวงหาโอกาสการเติบโตจากโมเดลเศรษฐกิจแห่งอนาคตนี้ได้อย่างไร

ก้าวทัน 3 เทรนด์โลกแห่งอนาคต “เทคโนโลยีดิจิทัล ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม” ด้วยมาตรการทางการเงิน สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจ สินเชื่อฟื้นฟูระยะที่ 3 วงเงินสินเชื่อเพื่อการปรับตัว

สินเชื่อรักกันยาวๆ ตัวช่วยธุรกิจที่ต้องการนำเงินทุนไปหมุนเวียนในกิจการ หรือขยายกิจการ