หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์

ในยุคที่ธุรกิจมุ่งแต่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว ไม่ตอบโจทย์ความสำเร็จอีกต่อไป เอสเอ็มอีไทยจึงควรพิจารณาเปลี่ยนผ่านแนวทางการดำเนินธุรกิจไปสู่ ESG Model เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนและหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม

สินเชื่อรักกันยาวๆ ตัวช่วยธุรกิจที่ต้องการนำเงินทุนไปหมุนเวียนในกิจการ หรือขยายกิจการ

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอตสาหกรรม Hospital , Medical & Healthcare เช่น โรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์/ที่พักสำหรับผู้สูงอายุ/ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ , ผู้ผลิต,นำเข้า,ค้าปลีก-ค้าส่ง ยา/เครื่องมือแพทย์

ช่องทางที่เต็มไปด้วยความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับความสำเร็จจากเคสธุรกิจ แรงบันดาลใจ ข้อมูลเจาะลึกเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์การเงินดีๆ สำหรับ SME

ก้าวทัน 3 เทรนด์โลกแห่งอนาคต “เทคโนโลยีดิจิทัล ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม” ด้วยมาตรการทางการเงิน สนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจ สินเชื่อฟื้นฟูระยะที่ 3 วงเงินสินเชื่อเพื่อการปรับตัว

สนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกันให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

สำหรับผู้ประกอบการ SME เข้าเงื่อนไขการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมคลอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การลดก๊าซเรือนกระจก และการลดของเสีย