หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

มาตรการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 
<h3>จุดเด่นของผลิตภัณฑ์</h3> <ul> <li>ดอกเบี้ย 2%&nbsp;2 ปีแรก (ดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปีแรก &le;&nbsp;5%&nbsp;ต่อปี)</li> <li>ยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก</li> <li>วงเงินสูงสุด 150 ล้านบาท <ul> <li><span style="color:#2980b9">ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายเดิมของธนาคาร</span>&nbsp;: วงเงินสูงสุด&nbsp;30% ของวงเงินสินเชื่อธุรกิจที่มีอยู่กับธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท (รวมวงเงินสินเชื่อ Soft Loan BOT)</li> <li><span style="color:#2980b9">ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ของธนาคาร</span>&nbsp;:&nbsp;วงเงินสูงสุด&nbsp;20 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินทุกแห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564&nbsp;(รวมวงเงินสินเชื่อ Soft Loan สินเชื่อฟื้นฟูทุกสถาบันการเงิน)</li> </ul> </li> <li>ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี</li> </ul> <h3>คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ</h3> <ol> <li>เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย</li> <li>กรณีเป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายเดิมของธนาคาร<br /> 2.1&nbsp;มีวงเงินสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจกับธนาคารไม่เกิน 500 ลบ. ณ 28 ก.พ.64&nbsp;(ไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค)<br /> 2.2 ไม่เป็นลูกหนี้ NPL ณ 31 ธ.ค.62</li> <li>ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ของธนาคาร ต้องไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่ง ณ 28 ก.พ. 64 (ไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค)</li> <li>ไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI</li> <li>ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน</li> </ol> <h3>หลักประกัน</h3> <ul> <li>ค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)</li> <li>ค่าธรรมเนียม บสย. สูงสุด 1.75% ต่อปี</li> <li>สามารถใช้หลักประกันอื่นตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดร่วมด้วยได้</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><em>เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด</em></p> <hr /> <h3>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่</h3> <p>ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน<br /> Call Center 0-2111-1111</p> <p><em>อัพเดทเมื่อ 30/04/2564</em></p>