หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

สินเชื่อกรุงไทย SMEs EEC

 
<p>สนับสนุนผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด รวมถึงคู่ค้า ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจต่อยอด หรือ Supply Chain</p> <p>&nbsp;</p> <h3>จุดเด่นของผลิตภัณฑ์</h3> <p><span style="background-color:#ffffff">1. วงเงินกู้สูงสุด&nbsp;10 ล้านบาท&nbsp;ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน*</span></p> <p><span style="background-color:#ffffff">2.&nbsp;ผ่อนนาน&nbsp;10 ปี</span></p> <p><span style="background-color:#ffffff">3.&nbsp;Top up วงเงินกู้เดิม&nbsp;สูงสุด 120%**</span></p> <p>4.&nbsp;<span style="background-color:#ffffff">วงเงิน FX Derivatives&nbsp;สูงสุด 20 ล้านบาท&nbsp;ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน***</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3>ประเภทวงเงินและสินเชื่อ</h3> <ul> <li>วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)</li> <li>วงเงินหมุนเวียน (W/C) : วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) <ul> <li>ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</li> <li>วงเงินต่างประเทศ (Trade finance)</li> </ul> </li> <li>วงเงินหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า (L/G)ทุกประเภท ยกเว้นL/G ค้ำประกันเงินกู้</li> <li>วงเงิน Foreign Exchange Derivatives</li> </ul> <p>อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม เป็นไปตาม<a href="https://krungthai.com/th/rates" target="_blank">ประกาศของธนาคาร</a></p> <h3>คุณสมบัติผู้สมัคร</h3> <ul> <li>สำหรับผู้ประกอบการ หรือ คู่ค้าของธุรกิจซัพพลายเชนในจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ตราด และ จันทบุรี</li> <li>มีประสบการณ์หรือดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3&nbsp;ปีขึ้นไป</li> <li>ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ในรอบ 3 ปีล่าสุด</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h3>หลักทรัพย์ค้ำประกัน</h3> <ol> <li>ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ เงินสด พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วของรัฐ</li> <li>ที่ดินเปล่า (ยกเว้นที่ดินที่มีสภาพคล่องต่า)</li> <li>หลักประกันอื่น ๆ</li> </ol> <h3>&nbsp;</h3> <h3>เอกสารประกอบการยื่นสินเชื่อ</h3> <p>บุคคลธรรมดา</p> <ul> <li>สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร</li> <li>สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า</li> <li>เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนา ภ.พ. 30 (ย้อนหลัง 6 เดือน)</li> <li>เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด</li> </ul> <p>นิติบุคคล</p> <ul> <li>สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด</li> <li>สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม</li> <li>เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด</li> </ul> <p>*เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>เงื่อนไข :</strong><br /> อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อกรุงไทย SMEs EEC เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด l * กรณีใช้บสย.ค้ำประกัน 100% ให้วงเงินสูงได้ถึง 10ล้านบาท | กรณีที่วงเงินกู้ตั้งแต่10ล้านบาท ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเริ่มต้น 30% l ** วงเงิน&nbsp;สูงสุด 120% ของวงเงิน&nbsp;T/L&nbsp;เดิม ให้วงเงิน สูงสุด&nbsp;20&nbsp;ล้านบาท l ***วงเงิน FX Derivatives ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้วงเงินสูดถึง 20ล้านบาท l สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-111-1111</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>