หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่ออิสระชีพเพื่อการแพทย์

 

 พิเศษ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และ เภสัชกรที่ขายยาแผนปัจจุบัน เพียงมีประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ตอบสนองผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ที่ต้องการเงินทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ หรือ ซื้อที่ดิน-อาคาร หรือ ก่อสร้าง-ปรับปรุง-ต่อเติม อาคารสถานประกอบการ
 • สามารถใช้บุคคลในสายอาชีพทางการแพทย์เป็นผู้ค้ำประกันได้ ในกรณีที่หลักประกันมีไม่เพียงพอ

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประเภทสินเชื่อ

 • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

วงเงินและระยะเวลา*

 • วงเงินรวมสูงสุด 12 ล้านบาท แบ่งเป็น
 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 5 ปี
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 10 ปี

หมายเหตุ: สามารถกู้พร้อมกันทั้ง 2 กรณี หรือ เลือกกู้กรณีใดกรณีหนึ่งได้

 

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)*

 • MRR – 0.5%
 • ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
 • ใบคำขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล / ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
 • สำเนาหนังสือสำคัญการประกอบกิจการ เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น
 • กรณีนิติบุคคล แสดงงบการเงินฉบับยื่นสรรพากร (ปีล่าสุด)
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ล่าสุด

 

หลักทรัพย์ค้ำประกัน*

 • บุคคลค้ำประกัน 1 คนขึ้นไป
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • ห้องชุด
 • ที่ดินเปล่า
 • เงินฝากประจำ
 • จำนำพันธบัตร

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (คลิกที่นี่เพื่อค้นหา) ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

อัพเดทเมื่อ 18/03/2562