หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Krungthai sSME 3 เท่า

 

สนับสนุนเงินลงทุน เสริมสภาพคล่องในธุรกิจ หรือ Refinance มาจากสถาบันการเงินเดิม และสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมี บสย.ร่วมค้ำประกัน

 •  วงเงินกู้สูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน* 

 •  กรณีไม่มีหลักประกัน ให้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงินได้ สูงสุด 1 ล้านบาท* 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

 1. ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล มีประสบการณ์ในธุรกิจมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป

 2. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน , ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

 3. ผู้กู้ต้องมีเอกสาร หรือ หลักฐานยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ทั้งที่เป็น ประเภทบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลในรอบปีปัจจุบัน หรือ 1 ปีก่อนหน้า

ประเภทสินเชื่อ

 • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

วงเงินและระยะเวลา*

 • วงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 7 ปี

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)*

 • เริ่มต้น MRR + 1.0%
  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หลักทรัพย์ค้ำประกัน*

 •  สถานประกอบการ
 •  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 •  ที่ดินเปล่า
 •  เงินฝากประจำ

 

* เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (คลิกที่นี่เพื่อค้นหา) ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน
Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)