หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME Generic Product)

 
<h3><strong>ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME Generic Product) วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท เหมาะสำหรับ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างน้อย 2 ปี และต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ</strong></h3> <p> </p> <p><strong>จุดเด่นผลิตภัณฑ์</strong></p> <ul> <li>ให้วงเงินตามความต้องการของธุรกิจ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือ เสริมความมั่นใจให้กับคู่ค้าด้วยหนังสือค้ำประกัน</li> <li>ยืดหยุ่นด้านเอกสาร สามารถใช้หลักฐานแสดงรายได้อื่นๆ ประกอบการขอสินเชื่อได้ เช่น  บิลเงินสด, ใบเสร็จ, ใบสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น</li> </ul> <p><strong>รายละเอียดผลิตภัณฑ์</strong></p> <p>ประเภทสินเชื่อ</p> <ul> <li>วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)</li> <li>วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)</li> <li>วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)</li> <li>วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/G)</li> </ul> <p>วงเงินและระยะเวลา*</p> <ul> <li>วงเงินรวมสูงสุด 20 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 10 ปี</li> </ul> <p>อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)*</p> <ul> <li>เริ่มต้น MRR+1%</li> <li>ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ วงเงิน ประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด</li> </ul> <p> </p> <p><strong>เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ</strong></p> <ul> <li>สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน</li> <li>สำเนาทะเบียนบ้าน</li> <li>สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ / เอกสารทางราชการอื่นๆ</li> <li>กรณีนิติบุคคล แสดงงบการเงินฉบับยื่นสรรพากร (3 ปีย้อนหลัง)</li> <li>สำเนาเอกสารแสดงรายได้ของกิจการ  เช่น Statement, บิลเงินสด, หนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น</li> </ul> <p> </p> <p><strong>หลักทรัพย์ค้ำประกัน*</strong></p> <ul> <li> สถานประกอบการ</li> <li> ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง</li> <li> ห้องชุด</li> <li> ที่ดินเปล่า</li> <li> เงินฝากประจำ</li> </ul> <p>*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด</p> <p><strong>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่</strong></p> <p>ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (คลิกที่นี่เพื่อค้นหา) ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน</p> <p>Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)</p> <p>อัพเดทเมื่อ 18/03/2562</p>