หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อชำระภาษีต่อกรมสรรพากร สำหรับลูกค้า sSME

 
<h1 style="text-align:center">"ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อชำระภาษีต่อกรมสรรพากร<br /> สำหรับลูกค้า sSME"</h1> <hr /> <h3 style="text-align:center">สินเชื่อเพื่อชำระภาษีต่อกรมสรรพากร สำหรับลูกค้า SME<br /> ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ<br /> เพื่อชำระภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร</h3> <h3>กรณีบุคคลธรรมดา*</h3> <ul> <li>อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5 %</li> </ul> <h3>กรณีนิติบุคคล*</h3> <ul> <li>อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4 %</li> </ul> <h3>คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น</h3> <ol> <li>ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล</li> <li>ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร</li> <li>ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย</li> </ol> <h3>วัตถุประสงค์</h3> <ul> <li>เพื่อชำระภาษีต่อกรมสรรพากร</li> </ul> <h3>ประเภทสินเชื่อ</h3> <ul> <li>วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)</li> </ul> <h3>วงเงินสินเชื่อ</h3> <ul> <li>วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่เกินยอดภาษีที่ต้องชำระต่อกรมสรรพากร</li> </ul> <h3>ระยะเวลาผ่อนชำระ</h3> <ul> <li>สูงสุด 7 ปี</li> </ul> <h3>หลักประกัน*</h3> <ul> <li>ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง</li> <li> <p>กรณี ไม่มีหลักประกัน ให้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน</p> <p>: บุคคลธรรมดา ให้วงเงินกู้ T/L สูงสุด 2 ล้านบาท / ราย</p> <p>: นิติบุคคลให้วงเงินกู้ T/L สูงสุด 5 ล้านบาท / ราย</p> </li> </ul> <p><span style="color:#2980b9"><strong>หมายเหตุ</strong></span> : เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด</p> <p>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่<br /> ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน<br /> Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)</p> <p>อัพเดทเมื่อ 18/03/2562</p>