หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

สินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

 
<p>&lt;blockquote&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคาและ/หรือค้ำประกันการทำสัญญาต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ได้อย่างรวดเร็ว&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;/blockquote&gt; &lt;p&gt;สนับสนุนผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง หรือจัดซื้อหรือจัดจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการจนสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ&lt;/p&gt; &lt;h3&gt;&lt;strong&gt;คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น*&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;มีประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้าง หรือจัดซื้อ หรือ จัดจ้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยต้องมีประสบการณ์ในการรับงานจากหน่วยงานราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 2 ปี&lt;/li&gt; &lt;li&gt;ไม่มีประวัติการทิ้งงาน หรือถูกเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายจากหน่วยงานราชการ และ / หรือ รัฐวิสาหกิจ&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;h3&gt;&lt;strong&gt;จุดเด่นของผลิตภัณฑ์*&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;วงเงินค้ำประกันสูงสุด 5 เท่า&lt;/li&gt; &lt;li&gt;หนังสือค้ำประกันทันใจ 1 วัน&nbsp;อนุมัติ&lt;/li&gt; &lt;li&gt;เพิ่มสภาพคล่องด้วย Pre Finance สูงสุด 30%&nbsp;ของมูลค่าโครงการ&lt;/li&gt; &lt;li&gt;พร้อมรับซื้องวดงาน Post Finance สูงสุด 90%&nbsp;ของมูลค่าสุทธิในแต่ละงวด&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt;* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด&lt;/p&gt; &lt;p&gt;สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน&lt;br /&gt; Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)&lt;/p&gt; &lt;hr /&gt; &lt;h2&gt;สสว. ขอเชิญชวน SME ขึ้นทะเบียน เพื่อเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี ที่&nbsp;&lt;a href=&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;http://www.thaismegp.com/&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&gt;&quot;thaismegp.com&quot;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;อัพเดทเมื่อ 19/08/2563&lt;/p&gt;</p>