หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ดอกเบี้ยต่ำ 2% นาน 2ปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท (รวมทุกสถาบันการเงิน และรวมทุกสินเชื่อภายใต้มาตรการฯ)
 • สามารถใช้ บสย. ช่วยค้ำประกันได้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. SME บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
 2. SME ประกอบธุรกิจในภาคการผลิต การบริการและการพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain และได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม หรือ เป็นผู้ประกอบการทั่วไปในภาคธุรกิจท่องเที่ยว และสาขาที่เกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19
 3. เป็นผู้ประกอบการที่มีการยื่นภาษีกับภาครัฐ

ประเภทวงเงินและสินเชื่อ

 1. วงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา Term Loan  (T/L)
 2. วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)

หลักประกันที่ใช้

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • ที่ดินเปล่า
 • เงินสด พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงินของรัฐ
 • กรณีใช้ บสย. ค้ำประกัน เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด (จนกว่าวงเงินค้ำประกันโครงการ บสย. จะเต็มวงเงิน)

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน
  โดยสามารถค้นหาจุดให้บริการของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/contact-us/ktb-location

 • Call Center 0-2111-1111

อัพเดทเมื่อ 09/02/2564