หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

สินเชื่อกรุงไทยเพื่อธุรกิจเกษตรแปรรูป

 
<h2>สนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากการแปรรูป พืช ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์</h2> <h3><strong>คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ*</strong></h3> <ul> <li>ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากการแปรรูป พืช ผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ เพื่อการอุปโภค บริโภค ซึ่งทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร</li> <li>มีประสบการณ์ / ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อ ≥ 3 ปี</li> <li>ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และจากกรมโรงงาน เป็นต้น จะต้องมีใบอนุญาตหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <h3><strong>วงเงินสินเชื่อ</strong></h3> <ul> <li>วงเงิน T/L, W/C (ทุกประเภท เช่น O/D , P/N , P/N Seasonal , Factoring , Trade Finance ยกเว้น Buyer O/D) , L/G (ไฟฟ้า), Forward Contract</li> </ul> <h3><strong>จุดเด่นผลิตภัณฑ์*</strong></h3> <ul> <li>ดอกเบี้ยต่ำสุด 4%</li> <li>ผ่อนนาน 10 ปี</li> <li>วงเงินสูงสุด 3 เท่า ของหลักประกัน</li> </ul> <p>* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด</p> <p>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่</p> <p>ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน</p> <p>Call Center 0-2111-1111</p>