หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

บรรยายมาตรการทางการเงินช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

 
<h3>มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู และมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ 1/2</h3> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Pm0J11XLHW8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <h3>มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู และมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ 2/2</h3> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/YRycSMKvkxM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <h3>มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู 1/2</h3> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/77ioMIrMTdI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <h3>มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู 2/2</h3> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Y-XX6lyz7LE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <h3>มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ 1/2</h3> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/BuDAjIkYmmM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <h3>มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ 2/2</h3> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vKvGExkSdvA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <h3>ทำความเช้าใจมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู</h3> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/NltpzmP7Yec" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <h3>ตอบข้อสงสัยมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู</h3> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8tO2NyGUAGg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <h3>แนวทางการช่วยเหลือลูกค้าและการเตรียมพร้อมก่อนขอสินเชื่ิอ</h3> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/pEd15nb4-YA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <h3>ทำความเข้าใจมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้</h3> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/x3DdYFmu-vU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <h3>ตอบข้อสงสัย มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้</h3> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/KFSa98-GgY0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>