หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

กรุงไทยผนึกกำลังรอบด้านเคียงข้างผู้ประกอบการต้านวิกฤตโควิด-19

 
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>สถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับธุรกิจเกือบทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ถือเป็นภาคธุรกิจที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ผู้ประกอบการจำนวนมากขาดโอกาสในการนำพาธุรกิจให้เดินหน้าต่อ เนื่องจากขาดสภาพคล่องจากระบบเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่ำลง ซึ่งทางภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งผลักดันมาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ ออกมาเพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีให้เดินหน้าธุรกิจได้อีกครั้ง</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><span style="color:#2980b9"><strong>ธนาคารกรุงไทย</strong></span>ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมากเช่นกัน จึงพร้อมสานต่อนโยบายเคียงข้างผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยวันนี้ทางผู้บริหารธนาคารกรุงไทย <strong><span style="color:#2980b9">คุณสุดาพร ไชยภูมิสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจขนาดกลางนครหลวง </span></strong><strong><span style="color:#2980b9">2</span> </strong>ได้มาถ่ายทอดมาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ ให้เอสเอ็มอีสามารถประคับประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้</p> <h3><strong>เตรียมความพร้อม เกาะติดประเมินสถานการณ์</strong></h3> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>ธนาคารกรุงไทยมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ ด้วยการปรับนโยบาย เน้นดูแลกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยให้เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าลงพื้นที่เยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อประเมินผลกระทบ มีการจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าตามระดับความรุนแรงของปัญหา และหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยในช่วงแรกของสถานการณ์ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยรวมเป็นลักษณะ Bulk หรือแบ่งเป็นกลุ่มจำนวนมากก่อนเพื่อความรวดเร็ว จากนั้นจึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายธุรกิจให้เหมาะสมอีกครั้ง&nbsp;</p> <h3><strong>ช่วยเหลือรอบด้าน ด้วยมาตรการต้านวิกฤต</strong></h3> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ภาครัฐออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อควบคุมป้องกันโรค ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งธนาคารมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่ผู้ประกอบการเผชิญอยู่ จึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าใน 2 ลักษณะคือ</p> <ol> <li>มาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในช่วงที่รายได้ตกต่ำ</li> <li>มาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในกิจการ</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ให้ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี 2563 ได้แก่ การพักชำระหนี้ (Loan Payment Holiday) และการสนับสนุนสินเชื่อ Soft Loan แก่ลูกหนี้ SME ที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สำหรับปี 2564 นี้ ธนาคารได้เข้าร่วม<span style="color:#2980b9"><strong>โครงการสนับสนุนสินเชื่อฟื้นฟู (</strong><strong>Soft Loan</strong><strong>)</strong></span> และ<span style="color:#2980b9"><strong>โครงการพักทรัพย์พักหนี้ (</strong><strong>Asset Warehousing</strong><strong>)</strong></span> ซึ่งเป็นโครงการที่ภาครัฐออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ การสนับสนุนสินเชื่อฟื้นฟูเป็นการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) แก่ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และมีความจำเป็นต้องใช้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง หรือเพื่อเป็นเงินลงทุนในกิจการ</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ส่วนโครงการพักทรัพย์พักหนี้ หรือ Asset Warehousing เป็นการโอนทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่กับธนาคาร และให้สิทธิในการซื้อทรัพย์นั้นคืนภายในเวลาที่กำหนด (3-5 ปี) รวมทั้งให้สิทธิในการเช่าเพื่อดำเนินกิจการต่อ เพื่อลดภาระจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นในช่วงที่ผู้ประกอบการไม่มีรายได้ หรือมีรายได้น้อยมากจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดยกำหนดราคาซื้อคืนในอัตราผ่อนปรนเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถซื้อคืนได้เมื่อครบกำหนด</p> <h3><strong>กรุงไทยพร้อมเคียงข้างเป็นคู่คิดธุรกิจคุณ</strong></h3> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จากความมุ่งมั่นตั้งใจของธนาคารกรุงไทยที่พร้อมช่วยหลือเอสเอ็มอี ด้วยหลากหลายมาตรการที่ผู้ประกอบการได้ใช้และสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าต่อได้อย่างแท้จริง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 รุนแรงมาก &nbsp;ด้วยการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่<span style="color:#2980b9"><strong>มาตรการเลื่อนกำหนดการชำระหนี้ </strong><strong>(</strong><strong>Loan Payment Holiday</strong></span><strong><span style="color:#2980b9">)</span> </strong>ในช่วงปี 2563 ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา Loan Payment Holiday ธนาคารก็ได้พิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของผู้ประกอบการแต่ละราย รวมถึงการสนับสนุน<span style="color:#2980b9"><strong>สินเชื่อ </strong><strong>Soft Loan</strong></span> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและรักษาสภาพการจ้างงาน</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; และในปัจจุบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ<span style="color:#2980b9"><strong>มาตรการพักทรัพย์พักหนี้</strong></span> ได้เริ่มมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งธนาคารได้ทยอยพิจารณาการเข้าร่วมโครงการให้แก่ผู้ประกอบการที่ยื่นความประสงค์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการลดความกังวลเกี่ยวกับการชำระหนี้คืนในช่วงที่ต้องฟื้นฟูกิจการให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สำหรับเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานของธนาคารที่ใช้บริการอยู่ได้ ส่วนเอสเอ็มอีที่ยังไม่เคยใช้บริการกับธนาคารมาก่อน สามารถติดต่อกับธนาคารที่สะดวกติดต่อได้ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่เหมาะสม</p> <h3>โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อ SME ที่สำนักงานธุรกิจของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2111-1111</h3> <p><em>อัพเดทเมื่อ 05/08/2564</em></p>