หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สนใจรับวิจัยธุรกิจและความรู้กรุงไทย SME ทางอีเมล์
Krungthai SME

อัตราภาษีนำเข้า-ส่งออกของกัมพูชา

 

 ภาษีนำเข้าหรือภาษีศุลกากร เป็นภาษีที่ผู้นำเข้าสินค้าต้องชำระที่ด่านศุลกากรก่อนที่จะนำสินค้าเข้ามาในประเทศกัมพูชา โดยคำนวณก่อนภาษีเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากรของกัมพูชามีอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0-35 แบ่งตามประเภทได้ดังนี้

  1. ร้อยละ 0 สินค้าที่ได้รับการยกเว้น เช่น ยารักษาโรค อุปกรณ์การศึกษา ปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าที่ได้สิทธิ์นำเข้าภายใต้โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

  2.  ร้อยละ 7 สินค้าขั้นต้นหรือวัตถุดิบ

  3.  ร้อยละ 15 สินค้าที่จัดเป็นทุน เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต วัตถุดิบที่มีในประเทศ

  4. ร้อยละ 35 สินค้าสำเร็จรูป เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยานพาหนะ อัญมณีและหินมีค่า 

ทั้งนี้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ ASEAN Free Trade Agreement: AFTA เพื่อส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา โดยจะทำให้มีภาษีนำเข้า ร้อยละ 0-5 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ­
 

โดยผู้นำเข้า-ส่งออก สามารถค้นหา และเปรียบเทียบอัตราภาษีในการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยของประเทศกัมพูชา (ทั้งอัตราแบบทั่วไป MFN และอัตราพิเศษ AFTA) ตามพิกัดของสินค้าได้ที่
กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า >> ประเทศปลายทาง: CAMBODIA >> ใส่หรือเลือกพิกัดศุลกากรของสินค้า 
 

ข้อมูลจาก ­­

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  

ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน

อัพเดทเมื่อ 10/09/2560